ASSESSORIA LEGAL I ECONOMICA

Servei integral, próxim i eficaç

Solbegues ofereix als seus clients un assessorament legal i econòmic integral, próxim, personalitzat i eficaç per atendre d´una forma global les seves necessitats e inquietuds que puguin sorgir a nivel particular, professional i empresarial dels nostres clients.

El coneixement personal dels nostres clients ens facilita la informació detallada per respondre de la millor forma possibles les seves necessitats de assessorament legal i económic a qualsevol nivell que es pugui plantejar. 
Solbegues disposa del recolçament i colaboració de professionals especialitzats en els diferents àmbits legals i económics que puguin necessitar els nostres clients, amb la finalitat de que l´assessorament sempre sigui del millor nivel d´actualització i pràctica en els diferents àmbits (civil, matrimonial, penal, contencios administratiu, laboral, etc...). Solbegues selecciona de forma constant als seus colaboradors per una atenció global de qualitat als nostres clients.

Solbegues ofereix la garantía de respondre amb claredat i sencillessa les necessitats legals i econòmiques dels nostres clients, amb la presentació de la solució i alternatives possibles, acompanyat del seu corresponent pressupost.

Solbegues relaciona els temes que podem resoldre:

Assessoria Legal i Econòmica a particulars: 
Consultes i solució extrajudicial i judicial de qüestions jurídiques diverses en l'àmbit de la família, herència, matrimonial, laboral, contractual en sentit ampli, penal, contenciós administratiu, etc…). 
Examen i presentació de declaracions de renda i patrimoni (estudi de la millor fiscalitat aplicable a cada cas).
 
Gestió d’Empresa (societats i autònoms: activitat empresarial o professional):
Creació, evolució i gestió mensual de societats civils (SCP) i mercantils (SA,SL,SLU, etc...). Compliment de les obligacions fiscals i mercantils corresponents a cada tipus de societats.
Relacions Laborals: tramitació de la documentació empresarial en compliment de la normativa laboral aplicable (alta,baixa, contracte, nómica, cotitzacions a Seguretat Social, Inspeccions de l´autoritat laboral, etc...). Assistència legal en las reclamacions judicials.
Assessorament en Recursos Humans -selecció de personal- i Prevenció de Riscos Laborals (col•laboració amb Mútues i empreses especialitzades del sector). 
A nivell fiscal: tramitació de la documentació empresarial i professional  necessària en compliment de les normativa fiscal aplicable. Comptabilitat: recopilació mensual de la documentació de l´activitat, confecció i supervisió de la comptabilitat de la activitat empresarial i professional amb assessorament pel seu tractament fiscal correcte. Entrega trimestral de la documentació comptabilitzada amb un resum del resultat econòmic de la activitat empresarial o professional del nostre client.
Comunicació fàcil i ràpida amb els nostres clients: entrega per email dels documents necessaris (nòmines, cotitzacions, contracte, comunicacions, etc...) i dels justificants de la presentació dels impostos  (trimestrals, anuals, ...). 

El  nostre objectiu que el client tingui un coneixement directe i complert de la seva activitat, de les obligacions i responsabilitats legal i econòmiques que comporta, facilitant informació puntual i clara de l'evolució de la seva empresa, negoci o professió. 

Cercador d' immobles